Tôi là nông dân


Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn nở sớm