Tôi là nông dân


Chi phí phòng dịch cao – giá bán thấp: Người chăn nuôi lỗ nặng