Thời sự


Doanh nghiệp Nhà nước đang nợ gấp 4,1 lần vốn chủ sở hữu